دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : راضیه   لبیب زاده

پست الکترونیکی : r-labibzadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معماری-معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری-پایداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری-معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه هنر و معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی گروه معماری

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

راضیه لبیب زاده

راضیه لبیب زاده

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^